Finars Norbert Karol Korczyński

Kancelaria finansowa powstała w 2014 roku. Osobą kierującą kancelarią finansową jest Norbert Korczyński, posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w sektorze finansowym, w tym również jako osoba zarządzająca. Posiada dyplom Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie finansów a także w zakresie zarządzania dyplom Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. Na uwagę zasługuje także posiadany certyfikat Certified Internal Auditor. Posiada także doświadczenie z zakresu zarządzania projektami i doskonalenia procesów. Odpowiednie kompetencje oraz doświadczenie a także osobiste zaangażowanie decydują o doborze optymalnego dopasowania oferty dla potrzeb każdego Klienta.

Dane firmowe

Adres korespondencyjny

 • Adres:
  ks. bp. W. Tymienieckiego 16D 61
  90-365 Łódź

Oferta / Polityka ochrony danych osobowych / Zasady dobrych praktyk pośrednika kredytu hipotecznego

 

Kredyty hipoteczne

 

Przedstawiamy poniżej zakres naszych usług w zakresie produktów hipotecznych:

 

 • szanując Państwa czas, zaproponujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu,
 • na podstawie analizy Państwa potrzeb, pomożemy określić warunki finansowania i zarekomendujemy właściwy produkt,
 • porównamy dla Państwa oferty kilkunastu banków i przedstawimy korzystne propozycje,
 • omówimy poszczególne oferty i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości,
 • zaoferujemy pomoc w zakresie obsługi procesu udzielenia kredytu, a w szczególności pomoc w kontakcie z bankiem, w tym m.in. przygotowanie listy dokumentów, doradztwo w zakresie ich skompletowania i wypełnienia, na Państwa życzenie będziemy uczestniczyć z Państwem w spotkaniach w banku oraz zaoferujemy poprowadzenie negocjacji cenowych z bankiem,
 • za nasze usługi nie pobierzemy od Państwa wynagrodzenia.

 

 

 

Zważając na złożoność ofert kredytowych, istotne są kompetencje oraz doświadczenie a także osobiste zaangażowanie, decyduje to o doborze optymalnego dopasowania oferty dla potrzeb każdego Klienta.

 

Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego.

 

 

 

Produkty firmowe

 

Przedstawiamy poniżej zakres naszych usług w zakresie produktów firmowych:

 

 • szanując Państwa czas, zaproponujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu,
 • na podstawie analizy Państwa potrzeb, pomożemy określić warunki finansowania i zarekomendujemy właściwy produkt,
 • porównamy dla Państwa oferty wielu banków i przedstawimy korzystne propozycje,
 • omówimy poszczególne oferty i wyjaśnimy ewentualne wątpliwości,
 • zaoferujemy pomoc w zakresie obsługi procesu udzielenia kredytu, a w szczególności pomoc w kontakcie z bankiem, w tym m.in. przygotowanie listy dokumentów, doradztwo w zakresie ich skompletowania i wypełnienia, na Państwa życzenie będziemy uczestniczyć z Państwem w spotkaniach w banku oraz zaoferujemy poprowadzenie negocjacji cenowych z bankiem.

 

 

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

dot. przedsiębiorcy pn. Finars Norbert Karol Korczyński

z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 16 D lok. 61

z dnia 25 maja 2018 r.

 

wdrażająca założenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych jest Finars Norbert Karol Korczyński z siedzibą w Łodzi przy ul. Ks. Bp. W. Tymienieckiego 16 D lok. 61, tel: 503689221, email: norbert.korczynski@finars.pl,  NIP 731 174 12 45, REGON  101 859 201 (dalej: ADO), który dokonuje przetwarzania danych na podstawie RODO oraz innych obowiązujących norm prawnych, z zachowaniem procedur określonych w niniejszym dokumencie.
 2. ADO uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach i w zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba, której Dane dotyczą wyraziła zgodę na Przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której Dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której Dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.

§ 2

 1. Niniejsza Polityka bezpieczeństwa (dalej: „Polityka bezpieczeństwa”), określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia przez ADO odpowiedniej i zgodnej z RODO oraz innymi przepisami ochrony danych osobowych. Zastosowane zabezpieczenia i zasady przetwarzania danych osobowych mają przede wszystkim zapewnić:
 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelne i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą ("zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość"),
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami ("ograniczenie celu");
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych");  
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; ADO podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby Dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane ("prawidłowość"); 
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane; ("ograniczenie przechowywania");
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem Przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych ("integralność i poufność").
 1. Przetwarzanie Szczególnych kategorii Danych osobowych – tj. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby – jest zabronione, chyba że spełniony jest jeden z warunków określonych w art.  9 ust. 1 lit. a-f RODO, zwłaszcza w przypadku, gdy:
 1. osoba, której Dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na Przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, chyba że prawo przewiduje, iż osoba, której Dane dotyczą, nie może uchylić zakazu;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której Dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem lub porozumieniem zbiorowym przewidującym odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której Dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której Dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody;
 4. Przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez osobę, której Dane dotyczą;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy;
 6. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą;
 7. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania Systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem odpowiednich warunków i zabezpieczeń;
 8. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których Dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową;
 9. Przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 Rozporządzenia, na podstawie prawa, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której Dane dotyczą;
 10. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której Dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której Dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Polityka bezpieczeństwa dotyczy danych osobowych przetwarzanych zarówno w zbiorach prowadzonych w systemach informatycznych jak i poza nimi.

§ 3

Ilekroć w „Polityce Bezpieczeństwa” jest mowa o:

 1. ustawie — rozumie się przez to ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000),
 2. rozporządzeniu — rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 3. danych osobowych – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej,
 4. zbiorze danych – rozumie się przez to uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie,
 5. przetwarzaniu danych – rozumie się przez to jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,
 6. systemie informatycznym - rozumie się przez to zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych,
 7. zabezpieczeniu danych w systemie informatycznym - rozumie się przez to wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych przed ich nieuprawnionym przetwarzaniem,
 8. usuwaniu danych - rozumie się przez to zniszczenie danych osobowych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą,
 9. administratorze danych osobowych (także jako „ADO”) lub podmiocie – rozumie się przez to podmiot wskazany w § 1 pkt 1 niniejszego dokumentu,
 10. odbiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania,
 11. inspektorze ochrony danych – zwanego dalej IOD – rozumie się przez to osobę wyznaczoną przez ADO w celu nadzorowania i przestrzegania zasad ochrony,
 12. administratorze systemów informatycznych - zwanego dalej ASI — rozumie się przez to osobę administrującą systemem informatycznym, powołaną przez ADO lub ADO o ile samodzielnie wykonuje zadania ASI.Rozdział 2

Przetwarzanie danych, środki techniczne i organizacyjne niezbędne dla zapewnienia ochrony danych osobowych

§ 4

 1. ADO jest obowiązany zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przezd ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. ADO w podmiocie nie powołuje IOD, w związku z czym wykonuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych samodzielnie, może też powierzyć niektóre z zadań upoważnionym pracownikom, zobowiązanym do zachowania poufności i wszelkich niezbędnych zasad ochrony danych osobowych.
 3. Do zadań ADO należy:
  1. nadzorowanie i sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  2. opracowanie i aktualizowanie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych, zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  4. prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych,
  5. wprowadzenie i nadzorowanie fizycznych zabezpieczeń pomieszczeń w których przetwarzane są dane osobowe, w tym nadzorowanie dostępu do tych pomieszczeń,
  6. zapoznawanie się z wytycznymi, zaleceniami oraz praktykami określonymi przez Europejską Radę Ochrony Danych na podstawie art. 70 RODO i uwzględnianie ich w swoich działaniach związanych z przetwarzaniem danych.

§ 5

Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, dla których Dane te są przetwarzane. Okresy przechowywania poszczególnych kategorii Danych osobowych określa rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Rejestr określa też jakie rodzaje zbiorów danych są przetwarzane przez ADO oraz struktury zbiorów i sposób przepływu danych.

§ 6

 1.  
  1. Dane osobowe w formie papierowej oraz innych dokumentów fizycznych powinny znajdować się w zamkniętych szafach, sejfach, pomieszczeniach zamykanych na klucz, do których dostęp mają tylko osoby posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane przetwarzane są w pomieszczeniach będących siedzibą podmiotu – w Łodzi, przy ulicy Tymienieckiego 16 d lok. 61.

§ 7

 1. Do przetwarzania danych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez ADO.
 2. ADO nadaje pracownikom i współpracownikom, którzy przetwarzają dane, odpowiednie upoważnienia w formie określonej załącznikiem do Polityki bezpieczeństwa.
 3. ADO prowadzi Ewidencję osób przetwarzających dane w podmiocie na podstawie upoważnienia.

§ 8

 1. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, ADO jest obowiązany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni, poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić, odnośnie jej danych osobowych informacji. W razie potrzeby, termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, uprzedzając o tym osobę, której dane dotyczą.
 2. ADO zobowiązany jest – z uwzględnieniem rozwiązań przyjętych przez RODO – do respektowania praw osób, których dane dotyczą w zakresie:
  1.  żądania sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych;
  2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  4. żądania usunięcia danych osobowych;
  5. żądania potwierdzenia przetwarzania, dostępu do danych i uzyskania ich kopii;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych;
  7. odwołania zgody na Przetwarzanie danych osobowych;
  8. zaniechania zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

§ 9

ADO może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych. Podmiot ten, może przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w umowie. Podmiot ten powinien zapewnić odpowiedni, wymagany przepisami poziom ochrony danych osobowych.

§ 10

Sposób zabezpieczenia oraz przetwarzania danych w systemie informatycznym reguluje Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym.

§ 11

 1.  
  1. ADO wykonuje swoje obowiązki przestrzegając zasady podejścia opartego na ryzyku – jest on w szczególności zobowiązany do przeprowadzenia analizy procesów przetwarzania i dokonania ogólnej oceny ryzyka, jakie wiąże się z przetwarzaniem danych w konkretnym przypadku.
  2. Jeżeli na podstawie analizy ryzyka ADO stwierdzi, że dany rodzaj przetwarzania może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, przed rozpoczęciem przetwarzania dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych i w tym celu weryfikuje charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
  3. Administrator uwzględnia wykazy rodzajów operacji przetwarzania podlegających lub niepodlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych, ustanowione przez zgodnie z art. 35 ust. 4 i 5 RODO.
  4. Jeżeli ocena skutków dla ochrony danych wykaże, że przy braku lub niedostatecznym poziomie planowanych zabezpieczeń środków bezpieczeństwa oraz mechanizmów minimalizujących ryzyko przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, a ADO uznaje, że ryzyka tego nie da się zminimalizować środkami rozsądnymi z punktu widzenia dostępnych technologii i kosztów wdrożenia, ADO powinien zaniechać takiego przetwarzania danych osobowych lub przed rozpoczęciem przetwarzania konsultować się z organem nadzorczym w rozumieniu RODO i ustawy.

 

Rozdział 3

Postepowanie w przypadku naruszeń

§ 12

 1. Naruszenie ochrony Danych osobowych oznacza każde naruszenie bez względu na jego przyczynę prowadzące do nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych lub ich nieuprawnionego ujawnienia, do ich zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania lub pozyskania z nielegalnych źródeł.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub zaistnienia sytuacji, które mogą wskazywać na naruszenie ochrony danych każdy pracownik podmiotu lub osoba świadcząca usługi na innej podstawie na rzecz ADO powinna przerwać wykonywanie czynności związanych z przetwarzaniem danych, zabezpieczyć je w niezbędnym zakresie i zgłosić tę okoliczność ADO lub osobie przez niego upoważnionej.
 3. ADO lub osoba przez niego upoważniona podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu minimalizację negatywnych skutków zdarzenia, wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i zabezpieczenie ewentualnych dowodów zdarzenia. ADO lub osoba przez niego upoważniona przygotowuje raport, w którym przedstawia okoliczności i charakter powstałego naruszenia, kategorie i przybliżoną liczbę osób oraz danych, których dotyczy naruszenie, spodziewane konsekwencje naruszenia, wnioski i zalecenia ograniczające możliwość wystąpienia podobnego zdarzenia w przyszłości a także opis podjętych działań.
 4. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych ADO bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłasza je organowi nadzorczemu. Jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane po wskazanym terminie należy dołączyć wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. Jeżeli nie jest możliwe przekazanie organowi nadzorczemu wszystkich niezbędnych informacji, ADO może ich udzielać sukcesywnie w miarę ich gromadzenia lub ustalania.
 5. Zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego nie jest wymagane, jeśli jest mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób których dane są przetwarzane.

§ 13

 1.  
  1. W przypadku, gdy zdarzenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób których dane są przetwarzane, ADO bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o wystąpieniu naruszenia.
  2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane, jeżeli:
 2. administrator wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, w szczególności środki takie jak szyfrowanie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
 3. administrator zastosował następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w ust. 1;
 4. wymagałoby ono niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

 

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 14

 1.  
  1. Nieprzestrzeganie zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa stanowi w przypadku pracowników naruszenie obowiązków pracowniczych i może stanowić podstawę stosowania środków określonych w Kodeksie pracy.
  2. Każdy pracownik powinien zostać zaznajomiony z Polityką bezpieczeństwa, co potwierdza stosownym oświadczeniem.

§ 15

Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

 

 

 

Podpis ADO:      Norbert Korczyński

 

 

ZASADY DOBRYK PRAKTYK POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

 

 
Spis treści:

.. 14

 1.       WSTĘP

2.       DEFINICJE

3.       STANDARDY ETYCZNE

4.       KOMPETENCJE POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

5.       ZAKRES USŁUG POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO.

6.       ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

7.       PRZEKAZYWANIE KONSUMENTOWI INFORACJI NA TEMAT KREDYTU HIPOTECZNEGO

8.       INFORMACJE O WYNAGRODZENIU, PROWIZJACH I INNYCH OPŁATACH

9.       ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

10.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICA BANKOWA.

11.     REKLAMACJE

12.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

1.       WSTĘP

Mając na uwadze, iż:

1/    istnieje potrzeba zapewnienia efektywności i konkurencyjności w odniesieniu do rynku kredytów hipotecznych,

2/    usługi związane z ofertą i sprzedażą kredytów hipotecznych powinny opierać się na zrozumieniu potrzeb, oczekiwań oraz opierać się na analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej Konsumenta,

3/    konieczne jest ustanowienie odpowiednich standardów jakości dotyczących procesu oferowania i udzielania kredytów hipotecznych, w tym usługi te winny być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach

4/    konieczne jest wdrożenie zasad zarządzania konfliktem interesów wynikającym z różnego poziomu wynagrodzenia otrzymywanego od instytucji kredytowych,

niezbędne  okazało się wprowadzenie zasad dobrych praktyk w procesie pośredniczenia w sprzedaży kredytów hipotecznych.

 

Celem Zasad jest wskazanie kryteriów postępowania Pośrednika kredytu hipotecznego, których celem będzie zapewnienie Konsumentowi uczciwej, przejrzystej, profesjonalnej usługi, charakteryzującej się dbałością o interes Konsumenta i zmierzającej do zbudowania długoterminowej relacji z Konsumentem.

 

2.       DEFINICJE

Poniższe definicje odnoszą się wyłącznie do treści określonej w niniejszych Zasadach:


Bank – instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego – prezentacja oferty kredytowej zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego oraz agentami, sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik do ww. Ustawy.

Konsument – klient w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Kredytodawca

a/          bank krajowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

b/         oddział banku zagranicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

c/          instytucja kredytowa w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe prowadzącą działalność transgraniczną tej ustawy,

d/         oddział instytucji kredytowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,

e/          spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa – która w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu hipotecznego.

 

Kredyt hipoteczny udzielany przez instytucję kredytową kredyt związany z finansowaniem nieruchomości, w przypadku której zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki, lub hipoteka stanowi zabezpieczenie docelowe.

 

Pośrednik kredytu hipotecznego ––

a/        przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, niebędącego kredytodawcą, który w ramach wykonywanej działalności gospodarczej lub zawodowej, za wynagrodzeniem w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej: przedstawia lub oferuje konsumentom umowy o kredyt hipoteczny lub  udziela konsumentom pomocy, podejmując prace przygotowawcze lub inne przedumowne działania administracyjne inne niż wymienione powyżej, polegające na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, lub zawiera z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy

b/        w niniejszych Zasadach również przedsiębiorcę pn. Finars Norbert Karol Korczyński z siedzibą w Łodzi przy ul. Tyminieckiego 16D lok. 61.

 

Pośrednictwo kredytowe (także Pośrednictwo kredytu hipotecznego) – usługi wykonywanie przez Pośrednika kredytu hipotecznego które polegają na przedstawianiu lub oferowaniu konsumentom umowy o kredyt hipoteczny, lub  udzielaniu konsumentom pomocy, podejmowaniu prac przygotowawczych lub innych przedumownych działań administracyjnych innych niż wymienione powyżej, polegających na obsłudze dokumentów, w związku z umowami o kredyt hipoteczny, lub zawieraniu z konsumentami umowy o kredyt hipoteczny w imieniu kredytodawcy.

 

Powiązany pośrednik kredytu hipotecznego –– pośrednik kredytu hipotecznego, który działa w imieniu i na rzecz:

a/    wyłącznie jednego kredytodawcy,

b/    wyłącznie jednej grupy kredytodawców, którzy podlegają konsolidacji do celów sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

c/    określonej liczby kredytodawców lub grup kredytodawców, o których mowa w lit. b, które nie stanowią co najmniej połowy liczby kredytodawców funkcjonujących na rynku usług świadczonych w zakresie udzielania kredytów hipotecznych.

Trwały nośnik – materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Konsumentowi w związku z umową o kredyt hipoteczny, przez okres odpowiedni do celów, jakim informacje te służą, oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.

 

3.       STANDARDY ETYCZNE

1.     Przez etykę rozumie się zespół ocen i norm, wzorów postępowania i ideałów osobowych mających regulować postępowanie jednostek oraz stosunki między jednostkami i grupami społecznymi.

2.     W ramach wymogów etyki zawodowej Pośrednik kredytu hipotecznego, stosuje się do następujących zasad etycznych:

1/    Pośrednik kredytu hipotecznego, kieruje się dobrem Konsumentów, poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów.

2/    Pośrednik kredytu hipotecznego, podejmuje czynności zawodowe w celu ochrony interesów Konsumenta.

3/    Pośrednik kredytu hipotecznego, wykonuje czynności zawodowe według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności.

4/    Pośrednik kredytu hipotecznego, dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i ustawicznie rozwija poziom swojej wiedzy fachowej.

5/    Pośrednik kredytu hipotecznego, zachowuje w tajemnicy wszelkie fakty i informacje, jakie powziął w związku ze świadczeniem usług pośrednictwa i sprzedaży, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach.

6/    Obowiązek zachowania tajemnicy, o którym mowa w pkt 5 powyżej obejmuje wszystkie uzyskane przez Pośrednika kredytu hipotecznego, informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie.

7/     Pośrednik kredytu hipotecznego, zabezpiecza przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystkich materiałów odnoszących się do Konsumenta i uzyskanych informacji w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

8/     Pośrednik kredytu hipotecznego, stosuje procedury chroniące dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych.

9/     Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej jest nieograniczony w czasie i trwa także po zaprzestaniu świadczenia usługi przez Pośrednika.

10/      Przekazywanie informacji oraz prowadzenie reklamy przez Pośrednika kredytu hipotecznego, jest:

a/     obiektywne, rzetelne i wyważone,

b/     zgodne z normami etycznymi, dobrymi obyczajami oraz godnością zawodu,

c/     zgodne z obowiązującymi przepisami.

11/      Niedopuszczalne jest zachowanie Pośrednika kredytu hipotecznego, służące obejściu obowiązujących ograniczeń w zakresie informacji i reklamy.

12/      Pośrednik kredytu hipotecznego w relacjach z innymi przedsiębiorcami, w tym w innymi pośrednikami kieruje się zasadami uczciwej konkurencji.

13/      Do podstawowych norm w relacjach z Konsumentem należą:

a/     profesjonalizm – Pośrednik kredytu hipotecznego, posiada wymagane dla tego stanowiska kwalifikacje, cechuje ich wysoka jakość świadczonych usług,

b/     uprzejmość – Pośrednika kredytu hipotecznego, cechuje  wysoka kultura osobista przejawiająca się w sposobie komunikacji i stroju,

c/     sumienność – Pośrednik kredytu hipotecznego, wykazuje się zaangażowaniem w wykonywaniu powierzonych mu obowiązków,

d/     uczciwość – postępowanie Pośrednika kredytu hipotecznego, skierowane jest na interes Konsumenta, stawiając dobro Konsumenta ponad interes własny,

e/     odpowiedzialność – Pośrednik kredytu hipotecznego, ma świadomość skutków swoich zaniechań i błędów, a także ponoszą ich konsekwencje przed Konsumentem;

f/      godność– Pośrednik kredytu hipotecznego, dba o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym

14/     Pośrednik kredytu hipotecznego dąży do rozwiązywania sporów, korzystając w miarę możliwości z mediacyjnych i polubownych form ich rozstrzygania.

 

 

4.       KOMPETENCJE POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

Pośrednik posiada wiedzę z zakresu:

1/         zasad udzielania kredytów przez poszczególne instytucje kredytowe,

2/         parametrów cenowych ofert kredytowych,

3/         parametrów cenowych i zasad działania produktów dodatkowych oferowanych razem z  kredytem (np. konto, karta kredytowa, ubezpieczenie, produkt inwestycyjny),

4/         zapisów w umowach kredytowych i bezpośrednio związanych z tym przepisów prawnych w zakresie potrzebnym do wyjaśnienia Konsumentowi treści umowy,

5/         obliczenia zdolności kredytowej w zakresie niezbędnym do przedstawienia oferty,

6/         procesów udzielania kredytu,

7/         wymaganych dokumentów do uzyskania kredytu,

8/         podstawowych zasad określenia wartości nieruchomości stanowiącej cel/zabezpieczenie kredytu,

9/         funkcjonowania systemu wieczystoksięgowego,

10/      form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej,

11/      zasad obliczania dochodu rozporządzalnego dla różnych form zatrudnienia i działalności      gospodarczej,

12/      procesu zakupu nieruchomości i związanych z tym zagadnień prawnych,

13/      procesu budowy domu, inwestycji deweloperskiej i bezpośrednio związanych z tym podstawowych zagadnień prawnych istotnych w procesie udzielania kredytu,

14/      opłat związanych z zakupem nieruchomości i ustanowieniem zabezpieczeń,

15/      ryzyka stopy procentowej i ryzyka walutowego (w przypadku kredytów walutowych) oraz ryzyka zmiany wartości zabezpieczenia kredytu hipotecznego,

16/      zasad przekazywania „Formularza informacyjnego dotyczącego kredytu hipotecznego",

17/      rynku kredytów hipotecznych,

18/      podstaw finansów, ekonomii i matematyki finansowej.

 

 

5.       ZAKRES USŁUG POŚREDNIKA KREDYTU HIPOTECZNEGO

1.     W ramach usługi pośrednictwa kredytowego, Pośrednik kredytu hipotecznego, świadczy usługę pośrednictwa,  pomagając Konsumentowi:

1/         określić cele kredytowania optymalizujące ofertę kredytu,

2/         określić kwotę kredytu zgodnie z potrzebami finansowymi Konsumenta,

3/         w wyborze oferty kredytowej,

4/         w wyborze okresu kredytowania,

5/         w wyborze waluty,

6/         w wyborze rodzaju raty.

2.      Pośrednik kredytu hipotecznego omawia proces kredytowy i ofertę m.in.:

1/         przeprowadza wywiad dotyczący oczekiwań Konsumenta pod kątem szczegółów transakcji i ewentualnej oferty kredytowej,

2/         bada wstępnie zdolność kredytową Konsumenta na narzędziach udostępnionych przez    instytucje kredytowe na podstawie informacji udzielonych przez Konsumenta,

3/         przedstawia, uwzględniając przedstawione preferencje Konsumenta, co najmniej 3 oferty  kredytowe dostępne dla Konsumenta,

4/         omawia etapy procesu kredytowego i prognozowany czas potrzebny na uzyskanie kredytu,

5/         przekazuje listę wymaganych dokumentów oraz formularze bankowe,

6/         przedstawia szacowane rodzaje ryzyka związane z konkretną ofertą kredytową, i ze zmianą  stopy procentowej oraz kursu walutowego (w przypadku kredytów walutowych),

7/         odpowiada na pytania Konsumenta związane z kredytem hipotecznym.

3.      Pośrednik kredytu hipotecznego m.in.:

1/         świadczy pomoc w przekazaniu listy wymaganych dokumentów oraz formularzy bankowych,

2/         informuje Konsumenta o sposobie pozyskania niezbędnych dokumentów,

3/         przedstawia sugestie przy wypełnianiu wniosku kredytowego, formularzy bankowych i pozostałej niezbędnej dokumentacji oraz odpowiada na pytania Konsumenta z związane z wypełnieniem dokumentów,

4/         weryfikuje kompletność i poprawność przygotowanej przez Konsumenta dokumentacji,

5/         przyjmuje od Konsumenta wniosek kredytowy wraz z formularzami bankowymi oraz niezbędnymi dokumentami oraz przekazuje je do Banku.

 

4.      Pośrednik kredytu hipotecznego uczestniczy w procesie kredytowym m.in.:

1/         pośredniczy w komunikacji z bankiem, w tym prowadzi negocjacje,

2/         przekazuje informacje o wymaganych dodatkowych dokumentach i informacjach oraz ewentualnych wyjaśnieniach,

3/         informuje Konsumenta na bieżąco o postępach w procesie kredytowym,

4/         informuje Konsumenta o decyzji kredytowej i wyjaśnia jej zapisy,

5/         zapoznaje Konsumenta z treścią umowy kredytowej i wyjaśnia jej zapisy,

6/         umawia Konsumenta na podpisanie umowy kredytowej w placówce Banku, jeżeli nie jest zawierana w siedzibie Pośrednika kredytu hipotecznego, a Bank przewiduje w swoich procedurach taką możliwość.

5.      Pośrednik kredytu hipotecznego służy Konsumentowi pomocą po uruchomieniu kredytu, jeżeli   umowa z instytucją kredytową przewiduje taką usługę m.in.:

1/         udziela konsumentowi odpowiedzi na pytania związane z udzielonym kredytem hipotecznym,

2/         informuje Konsumenta, w jaki sposób skontaktować się z Bankiem w przypadku kwestii przekraczających uprawnienia Pośrednika kredytu hipotecznego,

3/         w przypadku umowy o kredyt hipoteczny w walucie obcej, w sytuacji, gdy całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta pozostająca do spłacenia lub kwota rat kredytu hipotecznego spłacanych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt hipoteczny, są wyższe o ponad 20% od kwot, które byłyby ustalone przy zastosowaniu kursu wymiany waluty umowy o kredyt hipoteczny i waluty, w której Konsument uzyskuje większość swoich dochodów lub posiada większość środków finansowych lub innych aktywów wycenianych w tej walucie, obowiązującego w chwili zawierania umowy o kredyt hipoteczny, Pośrednik kredytu hipotecznego jest obowiązany każdorazowo przekazać Konsumentowi, na Trwałym nośniku, ostrzeżenie o zwiększeniu kwoty pozostającej do spłaty przez konsumenta, a także, w stosownych przypadkach, o prawie przeliczenia na inną walutę i warunkach tego przeliczenia oraz mechanizmach ograniczania ryzyka kursowego, na które jest narażony konsument.

6.      Pośrednik kredytu hipotecznego, zobowiązany jest zastrzegać, iż udzielone informacje nie stanowią porady prawnej, czy podatkowej. W przypadku, gdy Pośrednik nie jest w stanie udzielić koniecznych informacji w procesie sprzedaży kredytu hipotecznego zobowiązany jest poinformować o tym Konsumenta oraz o konieczności skorzystania z usług profesjonalnych doradców w określonych dziedzinach (doradców podatkowych, prawników, rzeczoznawców itp.). Pośrednik zobowiązany jest także zastrzegać, iż ostateczna decyzja, co do przyznania kredytu oraz dotycząca jego warunków, w tym ocena zdolności kredytowej, należą do Banku.

 

6.       ZASADY WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM

W ramach współpracy Pośrednika z Konsumentem strony powinny kierować się poniższymi zasadami:

 

1/         Przed rozpoczęciem współpracy Pośrednik informuje Konsumenta o konieczności wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwienia Pośrednikowi dalszego kontaktu z Konsumentem,

2/         Pośrednik kredytów uzyskuje od Konsumenta    niezbędne informacje dotyczące jego sytuacji finansowej i osobistej, nieruchomości będącej przedmiotem kredytowania/zabezpieczenia oraz oczekiwań Konsumenta związanych z kredytem. Pośrednik informuje Konsumenta, że uzyskanie tych informacji jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi pośrednictwa,

3/         Pośrednik informuje Konsumenta o instytucjach kredytowych, z którymi współpracuje i których oferty mogą być wzięte pod uwagę  przy oferowaniu usługi pośrednictwa,

4/         Pośrednik, w sposób zrozumiały, dostosowany do indywidualnych potrzeb wyjaśnia Konsumentowi cechy  charakterystyczne proponowanych produktów finansowych,

5/         Na życzenie Konsumenta Pośrednik przekazuje na trwałym nośniku udzielone wcześniej informacje i odpowiedzi,

6/         Sposób prezentacji ofert nie stanowi osobistej rekomendacji Pośrednika kredytu hipotecznego,

7/         Skorzystanie z porady Pośrednika nie zobowiązuje do złożenia wniosku kredytowego,

8/         Przed złożeniem wniosku kredytowego Pośrednik odpowiada na pytania Konsumenta dotyczące oferty i procesu kredytowego nie pobierając prowizji lub opłat związanych z usługą,

9/         W przypadku konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentacji kredytowej, Pośrednik informuje Konsumenta o konieczności   przedstawienia oryginałów dokumentów wymaganych przez instytucję kredytową,

10/      W przypadku, gdy bank wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów Konsument powinien być świadom, iż ich niezwłoczne dostarczenie skraca czas oczekiwania na decyzję i umowę kredytową,

11/      Pośrednik informuje  Konsumenta o ryzykach, jakie wiążą się z zaciągniętym kredytem, w tym m.in. o ryzyku zmiany wysokości raty kredytowej, w sposób określony w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.

12/      Pośrednik informuje Konsumenta, iż podjęcie decyzji o udzieleniu kredytu, określenie jego ostatecznej oferty i ocena ryzyka Konsumenta są wyłączną kompetencją Banku, tj. Kredytodawcy, jednak wybór odpowiedniej oferty dostosowanej do sytuacji Konsumenta i profesjonalne przygotowanie dokumentacji (zgodnie z wymogami danego Banku) znacznie zwiększa szanse uzyskania kredytu.

 

 

7.       PRZEKAZYWANIE KONSUMENTOWI INFORACJI NA TEMAT KREDYTU HIPOTECZNEGO

1.     Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi wszelkie informacje w sposób jasny, wyczerpujący i zrozumiały dla Konsumenta, nie używając specjalistycznego słownictwa.

2.     Pośrednik kredytu hipotecznego przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, na trwałym nośniku, następujące informacje:

1/        firmę oraz siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres pośrednika kredytu hipotecznego,

2/        numer wpisu pośrednika kredytu hipotecznego do rejestru pośredników kredytowych wraz z adresem strony internetowej, na której jest dostępny ten rejestr,

3/        czy pośrednik kredytu hipotecznego jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego, a jeżeli tak – firmy (nazwy) kredytodawców, w imieniu i na rzecz których działa,

4/        czy pośrednik kredytu hipotecznego oferuje usługi doradcze,

5/        o procedurach składania skarg na pośredników kredytu hipotecznego w trybie wewnętrznym i sposobie korzystania z pozasądowych procedur wnoszenia skarg i odwołań,

6/        o prowizji oraz innych wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywany ch przez kredytodawcę lub inne podmioty pośrednikowi kredytu hipotecznego, w tym wynagrodzeniach związanych z zawarciem z konsumentem umowy o kredyt hipoteczny,

7/        o opłatach ponoszonych bezpośrednio przez konsumenta na rzecz pośrednika kredytu hipotecznego za świadczone usługi, a w przypadku niemożności ustalenia tej opłaty – informację o sposobie jej obliczania,

8/        w przypadku gdy wysokość prowizji i innych wynagrodzeń, o których mowa w pkt 6 powyżej, nie jest znana w chwili przekazywania informacji, konsument otrzymuje, na trwałym nośniku, informację, że kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń zostanie podana w formularzu informacyjnym, o którym mowa w Ustawie.

3.     Pośrednik kredytu hipotecznego udostępnia Konsumentowi w każdym czasie, na trwałym nośniku lub w postaci elektronicznej, precyzyjne i zrozumiałe informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny, obejmujące, co najmniej:

1/         firmę (nazwę), siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację,

2/         cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany,

3/         formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości, że przedmiot zabezpieczenia może znajdować się w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, o ile taka możliwość jest przewidziana,

4/         okres, na jaki może być zawarta umowa o kredyt hipoteczny,

5/         w przypadku umów o kredyt hipoteczny, w których stosuje się, jako odniesienie wskaźnik referencyjny – nazwy wskaźników referencyjnych i ich administratorów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych, jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniającego dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014, oraz informację o potencjalnych konsekwencjach dla konsumenta,

6/         rodzaje dostępnej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego ze wskazaniem, czy jest to stała stopa oprocentowania kredytu hipotecznego, zmienna, czy stanowiąca połączenie obu rodzajów oprocentowania, wraz z krótką charakterystyką stałej stopy oprocentowania kredytu hipotecznego i stopy zmiennej, w tym informacją o związanych z tym konsekwencjach dla konsumenta,

7/         w przypadku umów o kredyt hipoteczny w walucie obcej – wskazanie danej waluty wraz z informacją o konsekwencjach denominowania lub indeksowania tego kredytu dla konsumenta oraz ryzyku walutowym związanym z tym kredytem,

8/         reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu hipotecznego, całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania,

9/         wskazanie możliwych innych kosztów nieujętych w całkowitym koszcie kredytu hipotecznego, które konsument może ponieść w związku z umową o kredyt hipoteczny, i prognozowaną maksymalną wysokość tych kosztów,

10/      poszczególne warianty spłaty kredytu hipotecznego oferowane przez kredytodawcę, w tym liczbę, częstotliwość i wysokość regularnie spłacanych rat,

11/      opis warunków bezpośrednio związanych z przedterminową spłatą kredytu hipotecznego,

12/      wskazanie, czy jest konieczna wycena nieruchomości i czy wiąże się to z kosztami dla konsumenta, a jeżeli tak, to, w jakiej wysokości, oraz wskazanie, kto odpowiada za zapewnienie dokonania wyceny nieruchomości,

13/      wskazanie usług dodatkowych, które konsument jest zobowiązany nabyć, aby uzyskać kredyt hipoteczny lub uzyskać go na reklamowanych warunkach, oraz, w stosownych przypadkach, wyjaśnienie, że usługi dodatkowe mogą być nabywane u usługodawcy innego niż kredytodawca,

14/      ostrzeżenie dotyczące możliwych konsekwencji niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań związanych z umową o kredyt hipoteczny,

15/      w przypadku, gdy umowa o kredyt hipoteczny dotyczy kredytu hipotecznego objętego wsparciem udzielanym ze środków publicznych – wskazanie warunków, kryteriów i ograniczeń oraz wymaganych dokumentów związanych z otrzymaniem takiego wsparcia.

4.     Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, na Trwałym nośniku, zindywidualizowane informacje niezbędne do porównania kredytów hipotecznych dostępnych na rynku, oceny konsekwencji ich zaciągnięcia i podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji dotyczącej zawarcia umowy o kredyt hipoteczny.

5.     Informacje, o których mowa w ust. 4 Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje na Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego, którego wzór określa załącznik do Ustawy.

6.     Formularz informacyjny dotyczący kredytu hipotecznego sporządza się zgodnie ze wskazówkami, co do wypełniania tego Formularza, stanowiącymi załącznik do Ustawy.

7.     Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi Formularz informacyjny, dotyczący kredytu hipotecznego niezwłocznie po otrzymaniu od Konsumenta wymaganych informacji o jego potrzebach, sytuacji finansowej i osobistej, preferencjach oraz celach, nie później jednak niż przed złożeniem przez konsumenta wniosku o udzielenie kredytu.

8.     Termin ważności informacji zawartych w formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego wynosi, co najmniej 14 dni. Informacje zawarte w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego są wiążące dla kredytodawcy, jeżeli w terminie ich ważności Konsument złoży wniosek o udzielenie kredytu.

9.     Pośrednik kredytu hipotecznego może przekazać Konsumentowi przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, na trwałym nośniku, dodatkowo inne dane niż określone w ust. 4 powyżej łącznie z formularzem informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego. W przypadku umowy o kredyt hipoteczny zawieranej na odległość Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi informacje, o których mowa w w ust. 4 powyżej przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny, na Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego.

10.  Przed zawarciem umowy o kredyt hipoteczny Pośrednik kredytu hipotecznego w sposób jednoznaczny, zrozumiały i precyzyjny udziela Konsumentowi wyjaśnień dotyczących:

1/         treści informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej oraz ust. 4 powyżej,

2/         głównych cech proponowanego kredytu hipotecznego oraz proponowanych usług dodatkowych,

3/         skutków, jakie proponowany kredyt hipoteczny może mieć dla Konsumenta, w tym konsekwencji zalegania przez konsumenta ze spłatą;

4/         możliwości, warunków i skutków rezygnacji z usług dodatkowych – w przypadku, gdy usługi te są łączone z umową o kredyt hipoteczny;

5/         skutków dotyczących spłaty części lub całości kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie o kredyt hipoteczny,

6/         informacji o pobieranych od Konsumenta opłatach uwzględnianych przy ustalaniu rzeczywistej  rocznej stopy oprocentowania,

7/         możliwości odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny zgodnie z postanowieniami Ustawy.

11.    Pośrednik kredytu hipotecznego przekazuje Konsumentowi, zgodnie z zasadami wskazanymi w postanowieniach Ustawy, decyzję w sprawie udzielenia kredytu hipotecznego (decyzji kredytowej), na Trwałym nośniku, w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku o udzielenie kredytu, w celu umożliwienia porównania warunków umów o kredyt hipoteczny oferowanych przez innych kredytodawców, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na wcześniejsze przekazanie decyzji kredytowej.

 

8.       INFORMACJE O WYNAGRODZENIU, PROWIZJACH I INNYCH OPŁATACH

1.       Pośrednik zapewnia, że struktura jego wynagrodzenia umożliwia działanie w najlepszym interesie Konsumenta, a sposób wynagradzania Pośrednika jest uczciwy i przejrzysty.

2.       Pośrednik przed rozpoczęciem świadczenia usług w zakresie pośrednictwa kredytu hipotecznego, przekazuje Konsumentowi, na Trwałym nośniku,   informacje o prowizji oraz innych wynagrodzeniach w formie pieniężnej lub innej uzgodnionej formie   korzyści finansowej, a także ich wysokości, o ile jest znana, przekazywanych przez Kredytodawcę lub inne podmioty Pośrednikowi kredytu hipotecznego, w tym wynagrodzeniach związanych z zawarciem z Konsumentem umowy o kredyt hipoteczny.

3.       W przypadku, gdy wysokość prowizji i innych wynagrodzeń Pośrednika związanych z zawarciem z Konsumentem umowy o kredyt, nie jest znana w chwili przekazywania Konsumentowi informacji o Pośredniku i stosowanych przez niego procedurach, Konsument otrzymuje, na Trwałym   nośniku, informację, że kwota prowizji oraz innych wynagrodzeń zostanie podana w Formularzu informacyjnym dotyczącym kredytu hipotecznego.

4.       Pośrednik kredytu hipotecznego nie pobiera opłat od Konsumenta za przekazywanie informacji w związku z obowiązkami informacyjnymi określonymi w ustawie.

 

9.       ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM INTERESÓW

1.     Wynagrodzenie Pośrednika kredytu hipotecznego stanowi prowizja wypłacana przez Bank  w przypadku uruchomienia kredytu, na podstawie umowy zawartej między Pośrednikiem kredytu hipotecznego a Bankiem, zróżnicowana wysokość wynagrodzenia otrzymywanego od różnych Banków może prowadzić do konfliktu interesów.

2.     Pośrednik dąży do uniknięcia konfliktu interesów kierując się obiektywizmem i najlepszym interesem Konsumenta.

 

10.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I TAJEMNICA BANKOWA

1.    Finars Norbert Karol Korczyński działa zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą Prawo bankowe a także Ustawy o kredycie hipotecznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Konsumenta oraz wszelkich informacji uzyskanych w trakcie procesu kredytowego.

2.    Postanowienia ust. 1 powyżej oznaczają w szczególności:

1/     uzyskanie zgody Konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych  z możliwością wglądu do tych danych i prawem ich aktualizowania,

2/     kierowanie materiałów reklamowych drogą elektroniczną do Konsumenta wyłącznie po uzyskaniu  jego uprzedniej zgody,

3/     zabezpieczenie dokumentów i informacji w formie papierowej i elektronicznej przed dostępem osób nieupoważnionych,

4/     zniszczenie dokumentów po zakończeniu procesu kredytowego lub zarchiwizowanie w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo,

5/     zachowanie poufności przez Pośrednika w zakresie otrzymanych danych i informacji,

6/     posiadanie przez Pośrednika kredytu hipotecznego stosownych regulacji wewnętrznych dotyczących w/w praktyk.

 

11.    REKLAMACJE

1.     Finars Norbert Karol Korczyński umożliwia Konsumentom zgłaszanie skarg i reklamacji oraz wniosków lub sugestii za pośrednictwem następujących form kontaktu:

1/     w formie pisemnej przesłanej drogą pocztową na adres siedziby Pośrednika,

2/     drogą elektroniczną w formie wiadomości złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres norbert.korczynski@finars.pl,

2.     Skargi i reklamacje złożone przez Konsumentów rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 30 dni od ich złożenia, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie nie dłuższym niż do 90 dni.

3.     Odpowiedzi na złożone skargi, reklamacje, są udzielane w formie w jakiej zostaną złożone przez Konsumenta lub w innej formie uzgodnionej z  Konsumentem.

 

12.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zasady dobrych praktyk wchodzą w życie w dniu 22 lipca 2017r.